DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I SUNDSVALL 2004


NATION – REGION

Skogen, människan, kommunikationen

De Svenska Historiedagarnas konferens i Sundsvall den 17–19 september 2004

Ladda ned programmet i PDF-format

Invigning samt alla seminarier ägde rum på Sundsvalls KonferensCenter, Fabriksgatan 22


Fredag 17 september

10.00-12.00

 

Öppet hus på Sundsvalls KonferensCenter

1) Industrisamhällets kulturarv i bild och berättelse
Visning av filmen "Slutsågat"
2) IT och kulturarvet - IT och historia i fruktbar samverkan
Medverkande: Sundsvalls gymnasium, Västermalms skola, Teknikprogrammet
3) Print och Mediacenter har öppet hus i Sundsvalls Tidnings lokaler, Torggatan 9

13.00-15.00

Öppningsceremoni i Tonhallen


Invigning med bl a förre statsministern Torbjörn Fälldin

Inledningsanförande: Två städer, två bränder i Norrland: Sundsvall och Umeå 1888
Eva Eriksson, fil dr i arkitekturhistoria, författare till tvåbandsverket "Den moderna stadens födelse"

Utdelning av CLIO-priset och priset Årets Historielärare

Musik: "Med cyklopöga". Sångcykel av Eskil Hemberg till ord av Bertil Malmberg.
Uruppförande

Brännpunkt: Samhällsorganisationer i förändring
Mats Svegfors, landshövding, ordförande i den statliga ansvarskommittén, Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap, f d statssekreterare i utbildningsdepartementet, och Fredrik Engelstad, direktör för Institutt for samfunnsforskning, Oslo, ledamot av den norska makt- och demokratiutredningen
Moderator: Anders Björnsson

15.00-15.30

Kaffe

15.30-17.00

Parallella seminarier

F1

Staden som kreativ miljö - från antiken fram till idag

Erland Sellberg och Eva Eriksson

F2

Historieundervisningens villkor i gymnasieskolan

Hans Albin Larsson
Arrangör: Historielärarnas Förening

F3

Historiens ansikten. Arbetet med svenskt biografiskt lexikon

Åsa Karlsson, fil dr i historia och huvudredaktör för SBL, Björn Asker, fil dr i historia, och Lena Milton
Arrangör: SBL

F4

Edukation av unga adelsfröknar i Sverige, Finland, Ryssland på 1700-talet

Jessica Parland-von Essen, fil lic och doktorand i historia, Helsingfors
I samarbete med De Finska Historiedagarna

19.00

Mottagning på Kulturmagasinet

Underhållning av trubaduren och historikern Calle Carlsson

9.00 - 10.30

 

Plenarföreläsning: Stalin och hans hov

Simon Sebag Montefiore, författare och vetenskapsjournalist, Cambridge, UK
Kommentator: Lennart Samuelson, docent i ekonomisk historia
Moderator: Sten Westerberg
Föreläsningen och den efterföljande diskussionen kommer att hållas på engelska

10.30-11.00

Kaffe

11.00-12.30

Parallella seminarier

Lördag 18 september

L1

Forskningsfronten flyttas fram, I
Aktuellt från den unga forskningen

Beijerstipendiaterna presenterar sig.
Moderator: Hans Albin Larsson

L2

Kungarnas historia – eller folkets?
En diskussion om hur medier, forskning och skola möter allmänhetens ökande historieintresse

Jenny Björkman, fil dr i historia, Marianne Söderberg, TV-producent, Bengt Liljegren, författare och historielärare, Magnus Bergsten, redaktionschef för tidskriften Populär Historia
Moderator: Lars Berggren, docent i historia
Arrangör: Populär Historia

L3

Luftburen hälsa – Jungfru Jämtland och industrisamhällets Sverige

Föreläsning med bilder och musik med Svenbjörn Kilander, docent i historia

L4

Minnet av Ådalshändelserna 1931

Arrangör: ISKA

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.30

Parallella seminarier

L5

Forskningsfronten flyttas fram, II
Aktuellt från den unga forskningen

Beijerstipendiaterna presenterar sig.
Moderator: Hans Albin Larsson

L6

Historien om Post- och Inrikes Tidningar

Karl Erik Gustafsson, professor em i företagsekonomi, och Per Rydén, professor i litteraturvetenskap, som presenterar och analyserar världens äldsta nu levande tidning
Moderator: Jarl Torbacke
Arrangör: Svensk Presshistorisk Förening

L7

Avhandlingsseminarium: Krigspropaganda i stormaktstidens Sverige

Anna Maria Forssberg, fil mag, lägger fram ett kapitel ur sin kommande avhandling för diskussion
Seminarieledare: Arne Jarrick, professor i historia
De som anmäler sig till detta seminarium får avhandlingskapitlet utsänt i förväg och inbjuds att delta i diskussionen.

L8

Boendepraktik och boendepolitik i det svenska industrisamhället

Håkan Berglund-Lake, fil dr i etnologi, Henrik Lindberg, fil dr i ekonomisk historia, och Mats Franzén, professor i sociologi
Moderator: Göran Rydén, docent i ekonomisk historia

14.30-15.00

Kaffe

15.00-16.00

Parallella seminarier

L9

Skogen i ett historiskt perspektiv

Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, Lars Östlund, docent, och Rosemarie Fiebranz, fil.dr.
Moderator: Jörgen Ullenhag

L10

Synen på barndomen under antiken

Eva Minten, fil dr i antikens kultur

L11

Industrisamhällets kulturarv i framtiden

Arrangör: ISKA

16.10-17.40

Parallella seminarier

L12

Den politiske Runeberg – samtal kring en nationalskald

Matti Klinge, professor em i historia, Helsingfors, och Lars Lönnroth, professor em i litteraturvetenskap
Introduktör: Odd Zschiedrich, kanslichef vid Svenska Akademien

L13

Från orden till förening – nykterhetsrörelsens ritualer

Ett logemöte framförs och kommenteras.
Olle Josephson, docent i nordiska språk och föreståndare för Svenska språknämnden, Björn Olsson, fil dr i idéhistoria, och Ingrid Nilsson, fil kand
Samtalsledning: f d statsrådet Bengt Göransson

L14

Helvetet. Döden och de eviga straffen i Västerlandets kristna tradition

Bengt Ankarloo, professor em i historia

L15

As dead as dead can be? Ancient Rome and the 21st century

Tom Holland, historiker och författare till boken Rubicon som skildrar den romerska republikens uppgång och fall
Föreläsningen kommer att hållas på engelska

19.00

Konsert på Sundsvallsteatern
Musik i Norrland

Ett program om kända och mindre kända norrländska tonsättare, sammanställt och kommenterat av pianisten Björn Ejdemo, lektor vid Musikhögskolan, Luleå Tekniska Universitet

20.00

Bankett i Sundsvalls Stadshus

Söndag 19 september

S1

 

Härnösand

8.30-16.00

Inom ramen för denna utflykt kommer det att ges tillfälle att både se Härnösands gamla stadskärna och få en liten förlängning av Historiedagarnas seminarieprogram. Det senare kommer att ske dels i form av korta föredrag om kulturpersonligheter med anknytning till staden – Frans Michael Franzén, Bertil Malmberg, Ludvig Norström m fl – dels genom ett seminarium om den demografiska forskningen i regionen, där det kommer att visas hur kyrkböcker som numera finns utlagda på nätet kan användas i undervisning och forskning.
Minimum: 35 deltagare

S2

Stadsvandring i Sundsvall

10.00-12.00

Under ledning av Anders Stjernberg, visas stenstaden, en unik miljö i landet och den bäst bevarade stadskärnan från det sena 1800-talet.
Vandringen tar ca 2 tim.

S3

Bland träpatroner och bruksarbetare

8.30-16.00

Från Sundsvall går turen först till Merlo där sågverksägaren Fredrik Bünsow på 1880-talet lät bygga sitt ”slott”, en sommarvilla som med sina tinnar och torn påminner om en medeltida borg. Vi kommer att visas runt i villan och – i mån av vackert väder – i den engelska parken. Eftermiddagen tillbringas på Galtströms bruk, där det sedan 1600-talet funnits masugn och hammare. Idag är bruket museum. Vi beser byggnaderna och områdets lilla järnväg och får en inblick i den miljö som utgjorde livet för gångna tiders bruksarbetare.
Minimum: 35 deltagare

S4

En resa i forn- och medeltidens Västernorrland

8.30-15.30

I denna utflykt följer vi spåren tillbaka till regionens äldsta historia och vidare till brytningsskedet mellan hednatid och kristen tid. Under sakkunnig guidning får vi besöka bland annat Kvisselby, där Norrlands största gravhög finns, och den gamla boplatsen Högom. Här fanns under järnålder och folkvandringstid en viktig boplats med vida internationella kontakter, som sannolikt var centrum för den jämtländska järnproduktionen. De medeltida kyrkorna – viktiga centra för den periodens maktstruktur – kom sedan att ligga i nästan samma områden som järnålderns maktcentra. Vi besöker platser för det tidigaste kyrkobyggandet i området.
Minimum: 35 deltagare