JOBBAR ÅRETS HISTORIELÄRARE 2024 PÅ DIN SKOLA?

Årets historielärare 2024: De Svenska Historiedagarnas utmärkelse till en välförtjänt lärare i historia

Priset Årets Historielärare 2024 tilldelas en historielärare verksam i gymnasieskola, grundskola, kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola, någonstans i Sverige. Prissumman är på 25 000 kr. Pristagaren får även resa och logi betald under De Svenska Historiedagarna 4–6 oktober 2024 i Falun.

Lärare, elever, skolledare och föräldrar kan nominera pristagare. Nomineringen görs på denna nomineringsblankett som ska vara De Svenska Historiedagarna tillhanda senast den 31 maj 2024. Samtidigt med nomineringen inskickas en motivering på max 500 ord varför just den som nomineras bör utses till Årets historielärare 2024. Du kan också nominera pristagare här på nätet.

Av motiveringen till nomineringen ska framgå:
• var historieläraren är verksam
• hur historieläraren har stärkt historieämnet på sin skola och i kommunen samt bidragit till ett ökat intresse för historia
• vilket arbetssätt eller vilka didaktiska metoder som historieläraren arbetar med

Juryn består av:
• Stefan Cohen, styrelseledamot DSH, gymnasielärare och forskarstuderande
• Lena Milton, styrelseledamot DSH, redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon
• Hans Albin Larsson, styrelseledamot DSH, professor i historia och utbildningsvetenskap


Priset utdelas vid De Svenska Historiedagarna fredagen den 4 oktober 2024 i Falun. Pristagaren meddelas personligen via brev och e-post senast under augusti månad.

 Tidigare pristagare

Årets historielärare 2023
CHARLOTTA GRANATH

Viktor Rydbergs gymnasium, Sundbyberg

Charlotta Granath, historielärare och ämnesansvarig i historia vid Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg, spelar en viktig roll i sin skola som ledare för demokratiarbeten och utvecklingssatsningar rörande inte minst Förintelsen. I sin kreativa och inspirerande undervisning månar hon om kopplingen mellan dåtid och nutid och använder varierande metoder för att lära eleverna att analysera och argumentera. Genom aktiviteter som stadsvandringar, samarbete med skolbiblioteket och besök på arkiv och museer aktiverar hon eleverna och gör dem delaktiga i sitt eget lärande.

Årets historielärare 2022
PHILIPPE LONGCHAMPS

Bilingual Montessori School i Lund

Philippe tilldelas priset för sin engagerade och inspirerande lärargärning. De olika metoder han använder i sin undervisning är alla fast förankrade i en vetenskaplig grund. Han arbetar ämnesövergripande och i samarbete med skolans övriga lärare, vilket har lett till nytänkande och synergieffekter.
Eleverna möter i honom en lärare och människa som tar deras tankar och slutsatser på allvar och hjälper dem att utmana sina föreställningar om omvärlden och historien.

Årets historielärare 2019
LEIF CARMHAGEN

Hagagymnasiet i Norrköping

Leif har en oerhörd förmåga att ge liv åt historiens människor och umbäranden. Genom sin berättarkonst trollbinder han oss elever med allt ifrån de stora skeendena till den lilla människans roll i historiens väv. Han är den mest passionerade och engagerade lärare vi någonsin haft. På ett smittsamt sätt får han oss att vilja lära oss mer och fördjupa oss i historia. Leif är med oss elever mitt i historien - i arkiven, i kyrkorna och på gårdarna.

Årets historielärare 2018
BJÖRN WESTERSTRÖM

S:t Petri skola i Malmö

Björn väcker nyfikenhet och lust till lärande och öppnar dörren till en enorm värld av historia och olika sätt att betrakta vår samtid. Hans undervisning är mångfacetterad och ingen metod för lärande saknas. Björn arbetar aktivt med formativ bedömning och tar sig tiden att lära känna sina elever på djupet. Genom detta anpassar han sina lektioner, så att hans elever på bästa möjliga sätt ska förstå.

Årets historielärare 2017
MARCUS KARLSSON

Katedralskolan i Lund

Marcus Karlsson är historielärare vid Katedralskolan i Lund där han huvudsakligen undervisar på Historieprogrammet, Sveriges enda spetsutbildning i historia. Marcus har ett brinnande intresse för historia och strävar ständigt efter att aktivera eleverna och hålla dialogen öppen mellan elever och lärare. Marcus lärargärning präglas av stor samarbetsvilja, och hans öppna och generösa attityd mot kollegorna sprider energi och inspiration på skolan. Katedralskolan har under Marcus ledning utvecklat två historiska appar.

Årets historielärare 2016
AGNETA BLÜCHER

Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund

Agneta Blücher är historielärare vid Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund (JGY), där hon som förstelärare undervisar på de nationella programmen. Hon har ett brinnande intresse för historia och bidrar till att inom arbetslaget öka intresset för ämnet. Agneta har aktivt verkat för att övriga historielärare på JGY ska få tillgång till fortbildning i så stor utsträckning som möjligt. På ämneslagens konferenser lyfter hon fram forskningsresultat inom historieämnet. Agnetas engagemang för historia kommer inte bara hennes egna elever till del utan också alla elever på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund.

Årets historielärare 2015
ANDERS MACGREGOR-THUNELL

Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg

Anders MacGregor-Thunell undervisar på de nationella programmen och IB. Som ämnesansvarig för historieämnet har han aktivt arbetat för att stärka historieämnet på skolan och för att inspirera sina kollegor. Anders tar sig dessutom an eleverna, både de med svårigheter och de som kräver större utmaningar. Han är en skicklig pedagog och en inspirerande lärare att lyssna till i klassrummet. Anders har också initierat sambedömning och samrättning mellan ämneskollegorna på skolan vilket har lett till ökad måluppfyllelse och ökad rättssäkerhet för eleverna.

Årets historielärare 2014
FRIDA HAMMARBÄCK

Folkungaskolan i Linköping

Frida Hammarbäck är en lärare som brinner för sitt ämne och ständigt har sina elevers lärande i fokus. Frida arbetar aktivt med att väcka elevernas intresse för historia. Hon har också en förmåga att koppla samtida händelser till ämnet historia på ett sätt som engagerar eleverna. Hennes arbetsmetoder kring historiebruk och källkritik har varit lyckosamma och Fridas elever har generellt nått mycket goda studieresultat.

Frida Hammarbäck är en av såväl elever som kolleger mycket uppskattad lärare. I flera år har hon på deltid arbetat som utvecklingsledare på skolan, vilket har gjort att hennes idéer har spritt sig till andra lärare, och hon har i år utsetts till förstelärare.

Årets historielärare 2013
MARTIN MARTINEZ Y RIQUÉ

Gymnasieskolan Vipan i Lund

Genom konkreta undervisningsmetoder och livfullt berättande får Martin eleverna att förstå historiska skeenden samt att reflektera och tänka källkritiskt, vilket är en särskild prestation på ett gymnasieprogram som eleverna knappast i första hand valt för historieämnets skull.

Årets historielärare 2012
ELISABETH TAUBE

Vasaskolan i Gävle

Elisabeth Taube, lärare vid Vasaskolan i Gävle, har genom sin entusiasm och engagerande undervisning bidragit till att öka intresset för historia bland eleverna på Vasaskolan, inte minst på skolans estetiska program. Hon möter eleverna på den kunskapsnivå där de befinner sig och får sedan eleverna att reflektera och tänka källkritiskt. Elisabeth har också bidragit till att vidareutveckla historieundervisningen hos skolans övriga historielärare.

Årets historielärare 2011
HANS ROMARE

Vuxenutbildningen i Haninge kommun

Hans Romare, lärare vid Centrum Vux i Haninge, besitter inte bara goda kunskaper i historia, han har också förmåga att med humor och entusiasm väcka intresse för ämnet hos elever och lärarstudenter. Han har också inspirerat många elever att utbilda sig till lärare.

Hans är mycket uppskattad av elever och kollegor för sin pedagogiska förmåga och sitt positiva engagemang för vuxenutbildning.

Årets historielärare 2010
OLLE LARSSON

Katedralskolan i Växjö

Olle Larsson, fil.dr och lektor vid Katedralskolan i Växjö, har med sina gedigna kunskaper i historia visat att han i sin undervisning kan framställa historieämnet både vetenskapligt och populärt. Olle är mycket uppskattad av elever och kolleger för sin pedagogiska förmåga och sitt positiva engagemang. Han är också en mycket omtyckt föreläsare utanför skolans värld.